PRIVACY POLICY

 • Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe topp’d – ICARE4-FOOD BV persoonsgegevens verzamelt en wordt u gewezen op uw rechten met betrekking tot deze gegevens.

Topp’d – ICARE4-FOOD is een besloten vennootschap met als ondernemingsnummer BE 0558 839 665 en adres hebbende te Jachthoornlaan 11, 2980 Zoersel. Naar topp’d wordt hierna verwezen als ‘topp’d’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’. 

In verband met vragen rond deze verklaring kan u ons bereiken op “info@toppd.be”.


 • Verwerkte persoonsgegevens

Topp’d verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, zoals de website, e-mails, … en/of degene die door uzelf worden verstrekt. Doorgaans gebeurt dit via het bestelformulier of de webshop. Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt topp’d aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op uw verantwoordelijkheid.

 

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

 

 • Naam
 • Leeftijd (B2C)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Soort zaak & BTW-nummer (B2B)

 

Buiten de bankgegevens gebeurt dit via de klantendatabase (excel).

 

Omdat occasioneel met medische gegevens rekening moet worden gehouden, verwerkt topp’d ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Via haar website noch dienst heeft topp’d de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. 


 • Redenen van verwerking

Topp’d verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Naam en adres, om de producten te kunnen verzenden
 • E-mailadres, om de bevestigingsmail, factuur, verzendingsstatus en evt. nieuwsbrief te zenden
 • Leeftijd en adres, om de doelgroep te bepalen
 • Bankgegevens, voor opvolging van de betaling


 • Geautomatiseerde besluitvorming

Topp’d neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


 • Duur van de bewaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat gegevens die louter verzameld zijn met de intentie om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, worden verwijderd zodra de overeenkomst en de verwachting van beroep op de onderhavige rechten en verplichtingen over het algemeen zijn beëindigd. Dit komt doorgaans neer op een bewaringstermijn van 2 jaar. Gegevens door u verstrekt in functie van direct marketing worden zolang bewaard als dat u zich hier weer voor uitschrijft.


 • Delen van persoonsgegevens met derden

Topp’d deelt uw persoonsgegevens normaal gezien niet met derden. Theoretisch gezien kan dit wel voorvallen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Topp’d blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


 • Beveiliging

Topp’d neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld, veilig zijn. Dit gebeurt via een externe cloud met wachtwoord. • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft  de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

U kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. U kan bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u toe te zenden, of naar een andere door u genoemde organisatie. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. U kan ook uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door topp’d. Zo hebt u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of te verwerken.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar kan u aan ons richten via mail (info@toppd.be). Wij reageren op adequate manier binnen 10 werkdagen.

 

Wij wijzen u tevens op uw mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) indien u van mening bent dat wij uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens geschonden hebben. Zie hiervoor de gegevens terug te vinden via volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact.


 • Aanpassingen aan deze verklaring

Topp’d behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal u actief ter kennis worden gebracht.

 

Laatste update: 09.05.2022