ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn:  ICARE4-FOOD BV,  met maatschappelijke zetel te Jachthoornlaan 11, 2980 Zoersel, en ondernemingsnummer BE 0558 839 665.

Hierna te noemen ‘topp’d’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’.

U kan ons bereiken via het e-mailadres: “info@toppd.be”.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
  2. Goed: de goederen die wij, topp’d, te koop aanbieden.
  3. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak, m.n. de afspraak om de overeenkomst aan te gaan oftewel het plaatsen door u van de bestelling.
  6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen u, de Klant, en wij, als verkoper.
  7. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  8. Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.
  9. Website: www.toppd.be

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij u als verkoper van dienst zullen zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van u. Dit voor zover een toepassing van uw algemene voorwaarden niet door ons, als verkoper, uitdrukkelijk en Schriftelijk is aanvaard. 

2.3. Topp’d behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Deze zijn terug te vinden op “www.toppd.be/voorwaarden/”.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Topp’d biedt aan: krokante toppings die als afwerking op zoete en zoute gerechten gebruikt kunnen worden.

3.2. Wij doen steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

Voor aankopen B2B zullen wij ons uiteindelijke Aanbod doen via een offerte. Deze blijft geldig tot de op de offerte vermelde vervaldatum.

3.3. Wij hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het geldende Aanbod is het Aanbod dat bestond op het moment dat u het aanvaardt, m.a.w. uw bestelling bevestigt. 

3.4. Wij kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien u redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.5. Een Aanbod is bindend vanaf het moment dat u uw bestelling uitdrukkelijk hebt bevestigd. 

 

Artikel 4 – Vergoeding

4.1. Algemeen

4.1.1. Wij doen steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Ze zijn exclusief verzendkosten, zoals vermeld op de Website.

4.2. Facturatie en betaling

4.2.1. Indien u een consument bent, gebeurt de betaling onmiddellijk online bij de bestelling.

De bestelling wordt niet afgeleverd indien de Website een foutmelding met betrekking tot de betaling zou geven.

4.2.2. Indien u een onderneming bent, gebeurt de bestelling via mail. De factuur wordt via elektronische weg gestuurd. Deze moet worden voldaan overeenkomstig de termijn vermeld op de factuur.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal topp’d tweemaal een herinnering sturen. Er worden geen herinneringskosten aangerekend. Vanaf de tweede herinnering is over het openstaande factuurbedrag wel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% met een minimum van 50,00 euro, tenzij een grotere schade door topp’d wordt aangetoond. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1. Topp’d sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van haar Klanten of iedere derde persoon uit, waaronder die ter enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Klanten voor opzet of niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst.

Indien u een consument bent, is dit nog uitgezonderd schade ten gevolge van een zware fout en lichamelijke schade.

5.2. Topp’d is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat u een persoonlijke vergissing begaat bij bestelling zoals in verband met allergieën, medicijngebruik,… 

Topp’d is evenmin aansprakelijk voor schade die zou ontstaan zijn door zaken die duidelijk op de Website vermeld staan (zoals dat sporen van bepaalde ingrediënten niet te vermijden zijn).

5.3. Topp’d is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verbintenissen die het gevolg zijn van overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, technische mankementen waarvan de oorzaak buiten topp’d valt (bv. stroompanne), (verkeers)ongevallen, pandemie, problemen om aan de grondstoffen te geraken, staking, problemen bij de courier, …

Topp’d zal dergelijk geval van overmacht zo spoedig mogelijk aan u ter kennis brengen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

5.4. Topp’d is niet aansprakelijk voor schade die zou voortkomen uit het niet-naleven van de behoudinstructies, zoals het koel en droog bewaren van de producten en het correct afsluiten van de verpakking.

 

Artikel 6 –   Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  

6.2. Het Herroepingsrecht geldt niet voor bederfelijke producten, producten die vermengd kunnen worden of producten waarvoor dit onhygiënisch zou zijn. Herroeping van een aankoop is dus niet mogelijk. 

 

Artikel 7 – Levering

7.1. Verzending van de Goederen gebeurt binnen de 5 tot 10 werkdagen.

7.2. De levertermijn kan vertraging oplopen wanneer een overmachtssituatie voorvalt, zoals problemen om aan de grondstoffen te geraken, staking, problemen bij de courier,… Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 8 – Klachten

8.1. Indien u een klacht heeft, dient u de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontvangst aan ons te melden, via mail (info@toppd.be). Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Bij een klacht in verband met schade dient u een foto van de verpakking mee te zenden.

Klachten die betrekking hebben op info die duidelijk op de Website vermeld staat, worden niet aanvaard.

8.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Indien een klacht over de verkoop gegrond is, zullen wij deze opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor u aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat u dit aan ons heeft meegedeeld, zullen wij overgaan tot terugbetaling van het Goed of een deel van het Goed.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten 

9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 

Artikel 10 – Gegevensverwerking 

10.1 Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze Privacy policy die toegankelijk is op onze Website. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze Privacy policy. 

 

Artikel 11 – Geheimhouding 

11.1. Topp’d is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u hebt meegedeeld.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie (bv. medische gegevens).

11.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak topp’d verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 12 – Algemeen 

12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

12.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

12.3.  Deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten aangegaan door topp’d worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Laatste update: 09.05.2022